Kategorie

.

899,00 Kč

Skladem

1 199,00 Kč

Skladem

1 599,00 Kč

Skladem

1 699,00 Kč

Skladem

1 499,00 Kč

Skladem

1 499,00 Kč

Skladem

2 099,00 Kč

Skladem

679,00 Kč

Skladem

630,00 Kč

Skladem

690,00 Kč

Skladem

1 550,00 Kč

Skladem

1 550,00 Kč

Skladem

Skladem

Souprava pro ostření nožů Dellinger Premium 1000/6000 – dva kameny v jednom !

Skladem

Skladem

220 brusný kámen KIYA Tokyo na dřevěném podstavci

Skladem

Skladem

1000 brusný kámen KIYA Tokyo na dřevěném podstavci

Skladem

Skladem

6000 brusný kámen KIYA Tokyo na dřevěném podstavci

Skladem

Skladem

400 brusný kámen KIYA Tokyo na dřevěném podstavci

Skladem

Skladem

800 brusný kámen KIYA Tokyo na dřevěném podstavci

Skladem

Skladem

8000 brusný kámen KIYA Tokyo na dřevěném podstavci

Skladem

Skladem

1000 brusný kámen TAIDEA T7100W

Skladem

Skladem

1500 brusný kámen TAIDEA T7150W

Skladem

Skladem

2000 brusný kámen TAIDEA T7200W

Skladem

Skladem

1000 brusný kámen MCUSTA ZANMAI WS-GR-1000

Skladem

Skladem

4000 brusný kámen MCUSTA ZANMAI WS-YE-4000

Skladem